Ładowanie...

Ład korporacyjny

Statut Spółki

Regulaminy

Zarząd

Rada Nadzorcza

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu LARQ S.A.

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Informacja o treści obowiązującej w LARQ S.A. reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacja na temat dywidendy wypłaconej przez LARQ S.A. w okresie ostatnich 5 lat obrotowych

Informacja dotycząca polityki różnorodności

Oświadczenie dotyczące braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w LARQ S.A.

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016

Raporty

 

DOBRE PRAKTYKI

 

Spółka CAM Media S.A. zamierza stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, z wyłączeniem zasady zawartej w Rozdziale IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którą Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom mozliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Raporty dotyczące stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego w kolejnych latach obrotowych zawarte są każdorazowo w odpowiednim Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrotowym.