Ładowanie...

Wybrane dane finansowe

(w tys. zł)
WYBRANE DANE FINANSOWE * 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody ze sprzedaży 451 932 5 136 43 883 52 396
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (14 446) 45 885 31 784 (9 307) 2 631
EBITDA (14 230) 46 456 32 355 (3 323) 5 378
Zysk (strata) netto (13 176) 35 550 32 150 (10 519) 61
Aktywa razem 134 585 152 274 102 204 49 475 58 864
Kapitał własny 120 669 136 439 93 742 16 005 25 093
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 916 15 836 8 461 33 470 33 771
Liczba akcji 7 992 833 7 767 833 7 334 500 7 284 500 7 284 500

* Dane skonsolidowane Grupy LARQ za okres 2014-2015.
Począwszy od roku 2016 dane jednostkowe LARQ S.A. jako „jednostki inwestycyjnej”.