Ładowanie...

Wybrane dane finansowe

(w tys. zł)
WYBRANE DANE FINANSOWE * 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody ze sprzedaży 325 312 321 451 932 5 136 43 883 52 396
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 082 -54 155 -33 949 -14 230 45 885 31 784 -9 307 2 631
Zysk (strata) netto -8 515 -44 611 -28 657 -13 176 35 550 32 150 -10 519 61
Aktywa razem 50 595 59 299 103 775 134 585 152 274 102 204 49 475 58 864
Kapitał własny 42 877 51 391 92 014 120 669 136 439 93 742 16 005 25 093
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 718 7 908 11 761 13 916 15 836 8 461 33 470 33 771
Liczba akcji 9 883 398 9 883 398 8 016 166 7 992 833 7 767 833 7 334 500 7 284 500 7 284 500

* Dane skonsolidowane Grupy LARQ za okres 2014-2015.
Począwszy od roku 2016 dane jednostkowe LARQ S.A. jako „jednostki inwestycyjnej”.