Ładowanie...

Ład korporacyjny

Statut Spółki

Regulaminy

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LARQ S.A.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LARQ S.A.

Zarząd

Rada Nadzorcza

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu LARQ S.A.

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Informacja o treści obowiązującej w LARQ S.A. reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Informacja na temat dywidendy wypłaconej przez LARQ S.A. w okresie ostatnich 5 lat obrotowych

Oświadczenie dotyczące braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w LARQ S.A.

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016

Raporty

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021